Aklat para sa pananaliksik sa shrimp biotechnology isinulat

Ang hipon bilang isang high-value na commodity ay isa sa pangunahing industriya sa Pilipinas. Ang hipon ay nangangailangan ng malawakan at masistemang impormasyon para sa ibayong oportunidad mula dito. Ang aklat na...

Read More