Mag-ingat sa mga fixers na nag-aalok ng serbisyo ng SSS kapalit ng “transaction fee”. Mahigpit na ipinagbabawal ang fixing sa ilalim ng Social Security Act of 2018 at Ease of Doing Business and Efficient Government Security Delivery Act of 2018.

Ang SSS ay walang pananagutan sa anumang transaksyon ng miyembro kasabwat ang fixer. Hindi sagutin ng SSS ang loan applications/benefit claims na mapatunayang idinaan sa fixer.

Ang mga serbisyo ng SSS ay walang bayad at maaari lamang gawin sa mga opisina ng SSS, o gamit ang My.SSS o SSS Mobile App.

Huwag ibabahagi ang Social Security Number, My.SSS user ID at password, at personal na impormasyon sa ibang tao at sa mga nagsasabing taga-SSS sila.

Suriing mabuti ang pagkakakilanlan ng taong nakipag-ugnayan sa inyo sa social media, telepono, text o email.

Huwag maniwala, buksan o ikalat ang mga email at “clickbait” posts tungkol sa pa-raffle o cash bonus para sa mga SSS Members.

Palaging i-check kung totoo ang online information na nabasa.

Makipag-ugnayan lamang sa mga sumusunod na official online SSS channels:

– Facebook: SSSPh
– Twitter: PHLSSS
– YouTube: MySSSPH
– Viber: MySSSPH Updates
– Hotline: 1455
– Email: For general inquiries – member_relations@sss.gov.ph

Electronic facilities and web-related inquiries – onlineserviceassistance@sss.gov.ph

PRN Concerns – PRNHelpline@sss.gov.ph

OFW Contact Service Unit: ofw.relations@sss.gov.ph

Maaari ding magtungo sa E-Center ng alinmang sangay ng SSS kung saan may Member Service Representative na handang tumulong sa mga miyembro sa paggamit ng online services.

Kung nakatanggap ka ng kahinahinalang email, text, o tawag, ireport agad ito sa alinmang sangay ng SSS o i-email ang SSS Special Investigation Department sa fid@sss.gov.ph .