Kompletong Tuntunin:

 

Timpalak ito sa pagsulat ng tula at maikling kuwento para sa lahat ng Filipinong edad 12-17. Tampok sa taong ito ang mga wikang Bansan Sug, Ibaloy, Kapampangan, at Waray.

Maikling kuwento: 5-15 pahina ang entri

Tula: 5-10 tula bawat entri

Bawat entri ay dapat naka- PDF, doble espasyo(maliban sa tula), may font na Arial o times New Roman na 12pts, nasa papel na 8.5” x 11”, at may mga margin na 1 pulgada. Huwag lagyan ng pangalan ang file ng mga lahok.

Ilagay ang entri sa isang selyadong long brown envelop na nagtataglay ng sumusunod:

(1) tatlong hard copy ng lahok;

(2) notaryadong pormularyo sa paglahok (maaring i-download mula sa KWF website o pahina sa Facebook;

(3) notaryadong pormularyo sa pahintulot sa magulang;

(4) sertipikasyon mula sa principal paaralan para sa mga estudyante o sertipikasyon mula sa punong barangay para sa mga out of school youth; at

(5) soft copy ng sipi na maaring ilagat sa CD I flashdrive.

Pamagat lamang ng lahok at ang kategorya nito ang ilalagay sa envelope.

Ipadala ang mga lahok sa:

Lupon sa Uswag Darepdep

Komisyon sa Wikang Filipino

Gusaling Watson, 1610 kalye JP Laurel

1005 San Miguel, Maynila

Para sa mga magsusumite online, ipapadala ang mga nabanggit na kahingian sa usawagderepdep@gmail.com . Ilagay ang “Uswag Derepdep (wika ng lahok)“ bilang Subject.

Hindi kalipikado ang mga entri na nagwagi na sa ibang timpalak bago ang 1pebrero 2017.

Kailangang matanggap ng KWF ang lahat ng lahok bago o sa 1 pebrero 2017

Ang mga magwawagi ay pagkakalooban ng plake at sumusunod na gatimpalang salapi:

Unang gantimpala: PHP15,000

Ikawalang gantimpala: PHP10,000

Pangatlong gantimpala: PHP5,000

Anumang pasiya ng Lupon ng Inampalan ay pinal at hindi magbabago. Ang lahat ng lahok ay hindi na ibabalik at angkin na rin ng KWF ang unang opsiyon na mailathala ang mga nagwaging lahok nang walang royalty sa may-akda.

Ang Timpalak Uswag Darepdep ay timpalak pampanitikan sa Filipinas na naglalayong mangalap at ipalaganap ang pinakamahuhusay na akdang pampanitikan mula sa iba’t ibang rehiyon ng bansa na likha ng kabataang edad 12-17. Nagmula ito sa Sebwanong “uswag” na nangangahulugang “sulong” at sa Ilokanong “darepdep” na nangangahulugan “haraya”. Inilusad din ang timpalak na ito bilang suporta sa KWF sa programang MTB-MLE ng kagawaran ng Edukasyon.(thru Estrella Z. Gallardo, PSciJourn MegaManila)