20151109_175155

Lutuin ang lupa na pagtataniman ng Abaca Plantlets sa loob ng 2 oras, at palamigin hanggang kinabukasan. Pagkatapos, ipasok ito sa isang plastic na baso na pagtataniman. Basain ng tubig ang lupa at tangalin ng dahan-dahan ang itatanim na Abaca Plantlets na nasa botelya. Hugasan ang itatanim sa inihandang tubig na nasa balde o palangana at ibabad sa “Fungicide” ang  buong pananim kasama ang gamot.

Itanim ito sa nakahandang lupa sa baso at lagyan ng label na may palatandaan ng petsa at variety.  Ilagay ito sa loob ng “Humidity Chamber” sa ilalim ng malilim na lugar. Pagkatapos ng dalawang linggo, kunin ito at dahan-dahang ibilad ang  itatanim, Takpan ito ng plastic o kaya dahon o tangkay ng niyog na panglilim.

Diligan araw-araw at tanggalan ng damo kung meron. Lagyan ng fertilizer o abono sa bawat linggo sa loob ng 2 buwan, Bombahan ng insecticide kung kailangan upang masugpo ang mga peste at fungi na namemerhuwisyo at para malayo na rin sa sakit ang mga pananim. Ipakundisyon ang pananim sa loob ng 1-2 buwan. Pagkatapos nito, pupuwede na  itanim itong Abaca Plantlets sa farm o abakahan.