Panawagan para sa Gawad KWF sa Pinakamahusay na Aklat sa Pag-aaral ng Wika sa ika-34 National Book Awards.

Tinatawagan ang mga awtor at pabliser na magpása ng kanilang nailimbag na aklat sa pag-aaral wika bilang mga nominasyon sa Gawad Komisyon sa Wikang Filipino sa Pinakamahusay na Aklat ng Pag-aaral ng Wika sa ika-34 National Book Awards (NBA) na mangyayari sa Nobyembre 2016.

Noong 2015, iginawad ito sa Ambagan:2011, na inilimbag ng University of the Philippines Press at inedit nina Dr. Galileo S. Zafra at Dr. Michael M. Coroza. Kinilala ng gawad ang Ambagan bílang “matibay na halimbawa kung paano itataguyod ang Filipino bílang wikang pambansa sa antas na pandaigdig.”

Bukás ang pagpapása ng mga nominasyon para sa mga aklat sa pag-aaral ng wika na nailimbag nitong 2015. Ang NBA ay isa sa pinakaprestihiyosong gawad na ipinagkakaloob sa mga manunulat at kanilang mga akda. Itinatag noong 1982, ang NBA ay pinangangasiwaan ng Pambansang Lupon para sa Pagpapaunlad ng Aklat (NBDB) at Manila Critics Circle (MCC).

Mangyaring ipása ang kopya ng aklat sa tanggapan ng KWF sa Ika-2 Palapag, Gusaling Watson, Daang JP Laurel, San Miguel, Maynila. 6 Mayo 2016 ang hulíng araw ng pagpapása.Para sa mga detalye hinggil sa pagpapasa ng mga lahok, maaaring tumawag sa 736-2519, o magpadala ng sulatroniko sakomisyonsawikangfilipino@gmail.com.